Thursday, 14 August 2008

II BA English - I CIA MARKS - Practical Intro to Litt.,

Dear Students,
The following are your marks for the Paper "Practical Intro. to Literature"
Clarifications, if any, should be made before 26 September 2008.
1. Ankita – 54
2. Ashita – ab
3. Dolly – ab
4. Ebarish – 68
5. Hebzibah – 48
6. Kalpana – 48
7. Nadhiya – 40
8. Navitha – 56
9. Priya – 62
10. Riyukta – 58
11. Sheela – ab
12. Shloka – 72
13. Shruti – 50
14. Silvia – 54
15. Sudha, M – 46
16. Sudha, S – 50
17. Supraja – 60
18. Abner – 54
19. Ajit Daniel – 64
20. Ajit Joseph – 58
21. Arun Prashant – 60
22. Arunan – 40
23. Baskar – 16
24. Bharat – 38
25. Dayananth – 52
26. Deepak – 60
27. Georgy – 66
28. Isaac – 44
29. Jaison – 60
30. John – 64
31. Karthick – 58
32. Lakshmi Narayan – 64
33. Madhavan – 56
34. Mainar – 36
35. Martin – 70
36. Prabhuraj – 36
37. Rajesh – 58
38. Roshan – 52
39. Samuel Finny – 64
40. Samuel Gnanaselvan –ab
41. Thamizhvanan – 60
42. Vignesh – 40
43. Vivek – 56

No comments:

Post a Comment