Monday, 12 April 2004

I BSc Chemistry - Internal Mark Statement

No.

Name

C.A-1

1.

Anita, M

33

2.

Archana, M

37

3.

Evanjalin Jaya Ranjani, J

35

5.

Kalpana, D

37

6.

Kethseeyal Usha, J

39

7.

Mary Saranya

37

8.

Nirmala, M

35

9.

Praveena Mary, S

35

10.

Vidhya, S

40

11.

Vidhyarani, R

32

12.

Anandan, D

34

13.

Arun, K.J

33

14.

Ashokan, J

36

15.

Bathrinarayanan, A

38

16.

Bhuvanesh, N

37

17.

Christopher, R

41

18.

Daniel, D

31

19.

Daniel Enoch, L

26

20.

David, J.

36

21.

David, S.

41

22.

Felicks, N.

25

23.

Franco, F

30

24.

Gnanadeva Oli, D

36

26.

Jacob George

43

27.

Janakiraman, R

37

28.

Joel Prasanna , S

33

29.

Jonas Moses Inbaraj

33

30.

Mohammed Thameem, U

32

31.

Mohandass, G.K.

37

32.

Prakash, R.

40

33.

Prakash, V.

39

34.

Prince Shadrack

40

35.

Samuel George Mathew

41

36.

Santhosh Kumar, A

33

37.

Satadru Chaterjee

42

39.

Sriram, S.

41

40.

Thangadurai, P.

34

41.

Vijay selva Kumar

31

42.

Vinoth Kumar, M

Ab.

No comments:

Post a Comment